Általános szerződési feltételek

Általános szerződési feltételek

trehab fizioterápia

A jelen általános szerződési feltételek – a továbbiakban: „ÁSZF” – a trehab fizioterápiát üzemeltető TEAM Rekreáció Kft.– a továbbiakban: „Szolgáltató” – által nyújtott szolgáltatás – a továbbiakban: „Szolgáltatás” – igénybevételének feltételeit szabályozza.

Érintett weblap: www.trehab.hu

1. A Szolgáltatás nyújtói:

Név: TEAM Rekreáció Kft.

Székhely: 1024 Budapest, Margit krt. 11., félemelet 1.

Cégjegyzékszám: 01-09-881227

Adószám: 13169505-2-41

Email cím: info@trehab.hu

Telefonszám: +36 20 232 9624

Bankszámlaszám: 12020005-01397735-00100006

2. A Szolgáltatás leírása

A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás személyesen nyújtott egyéb humán egészségügyi szolgáltatás, ill. egyéb egészségmegőrzéshez, fejlesztéshez szükséges termékek.

A Szolgáltatás célja, hogy az igénybe vevők egészségük megőrzéséhez, illetve rehabilitációjukhoz segítséget kapjanak.

3. A szerződés tárgya

Jelen szerződés alapján az igénybe vevő megbízza a Szolgáltatót a Szolgáltatás keretében a Szolgáltatás rendelkezésre bocsátásával. A szerződés tárgyát képezik egyrészt a Szolgáltatáson keresztül, a szerződés megkötésének időpontjában hozzáférhető anyagok (videók, egyéb tananyagok), valamint a Szolgáltató által személyesen nyújtott Szolgáltatások.

A Szolgáltató esetileg egyéni ajánlatokat tesz közzé a honlapon. Ezen ajánlatokra vonatkozó szerződés a Szerződő Felek között ráutaló magatartással, a megrendelés véglegesítésére szolgáló (pl. “Lefoglalom” “Jelentkezem”) gomb lenyomásával jön létre a Szolgáltatás adatlapja szerinti tartalommal és áron.

4. A szerződés létrejötte

Jelen szerződés a Szolgáltató és a Megrendelő – a továbbiakban együtt: „Szerződő Felek” – között ráutaló magatartással, a Megrendelő által a weboldalon, vagy annak aloldalán található jelentkezési/megrendelő lap kitöltésével és a „Megrendelem” (“Jelentkezem” stb.) gomb lenyomásával jön létre.

A Megrendelő jelen szerződés elfogadásával nyilatkozik arról, hogy cselekvőképessége, illetve szerződéskötési képessége nincs korlátozva.

A jelentkezés során a látogató által megadott adatoknak hiánytalannak és valósnak kell lenniük. A látogató nyilatkozik arról, hogy az így megadott adatok hiánytalanok és valósak.

Jelen Szerződés elfogadásával a Megrendelő kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a Szolgáltató a szerződésszerű teljesítést a szerződés megkötése után azonnal megkezdje.

5. Jelentkezés visszaigazolása

A Szolgáltató a beérkezett regisztrációkat haladéktalanul megvizsgálja, és azok megérkezését visszaigazolja. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a beérkezett regisztrációt indoklás nélkül elutasítsa. Az elfogadott regisztrációk elektronikus levélben kerülnek visszaigazolásra.

6. Árak

Díjköteles Szolgáltatás nyújtása esetén a Szolgáltató az érvényes árlista szerinti díjat számolja fel. Szolgáltató jogosult kedvezményes ajánlatok megjelentetésére, amikre a szolgáltatás leírásakor megadott árak érvényesek. Az árlistától eltérő árú ajánlatok megrendelése kizárólag írásban érvényes.

7. A megbízási díj teljesítése

Online időpontfoglalás esetén a szolgáltatás díjának 50%-a előre fizetendő. A fennmaradó összeget a kezelést követően a helyszínen készpénzben, bankkártyával SZÉP kártyával vagy EP kártyával tudja fizetni. A megbízási díj megfizetésére a szolgáltatás igénybevételét követően kerül sor – helyszínen készpénzben, bankkártyával vagy SZÉP kártyával, Egészségpénztárral.

8. Számlázás

Az ellenérték kifizetését követően a Szolgáltató számlát köteles kiállítani, amelyet emailen keresztül juttat el a Megrendelőhöz.

9. Felmondás kezdeményezése, lemondási feltételek

A Megrendelő a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződés felmondását az info@trehab.hu email címre elküldve kezdeményezheti. Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltatás igénybevétele előtt 24 órán belül mondja le foglalását, abban az esetben Szolgáltató jogosult a lefoglalt Szolgáltatás ellenértékének 100%-át a Megrendelő részére kiszámlázni.

A kezelést megelőző 2 munkanappal a kezelés díjmentesen lemondható,

A kezelést megelőző 2-1 munkanapon belül a kezelési díj 50%-a fizetendő.

1 munkanapon belüli lemondás esetén a kezelés díjának 100%-a felszámolásra kerül.

Időpont módosítása:

A kezelést megelőző 2 munkanappal a kezelés díjmentesen átfoglalható.

A kezelést megelőző 2-1 munkanapon belül átfoglalás esetén a kezelési díj 25%-a fizetendő.

1 munkanapon belüli átfoglalás esetén a kezelés díjának 50%-a felszámolásra kerül.

Az első időpont módosítására jelenlegi feltételekkel legfeljebb 2 alkalommal van lehetőség, a 3. átfoglalási kísérletet lemondásnak tekintjük, így a lemondási feltételek vonatkoznak rá.

10. Személyes szolgáltatás felmondása előleg, bérlet fizetése esetén

Fizetéstől számított 14 naptári napon belül, amennyiben a Megrendelő a szolgáltatást még nem vette igénybe és a lefoglalt időpontot megelőzően legkésőbb 48 órával (munkanapra értendő) írásban lemondja azt, a fizetett előleg Megrendelőnek visszajár. Visszafizetésre nincs mód a következő esetekben:

– fizetéstől számított 14 naptári napon túl,

– időpontfoglalás esetén, amennyiben a lemondás az időpontot megelőző 48 órán belül (munkanapokra értendő) írásban nem történt meg,

– a már igénybe vett, számlázott Szolgáltatás esetén.

11. A fogyasztókat megillető felmondási, illetve elállási jog

A fogyasztónak minősülő Megrendelő a szerződés megkötését követő 14 naptári napon belül azonnali hatállyal, indoklás nélkül felmondhatja a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó szerződést. Mindemellett, hogy a már igénybe vett Szolgáltatás, Szolgáltatások ellenértékét a Szolgáltató levonja a visszatérítendő fizetett előleg, bérlet értékéből.

12. Rendes felmondás

A Szerződő Felek bármelyike – jelen szerződés 9. és 10. pontjaiba foglalt rendelkezésekkel összhangban – a szerződés megkötését követő 14. nap után azt bármikor felmondhatja.

13. Rendkívüli felmondás

A Szerződő Felek a jelen szerződést a másik félhez intézett egyoldalú jognyilatkozattal, azonnali hatállyal abban az esetben mondhatják fel, ha a másik fél a jelen szerződésből eredő lényeges kötelezettségét ismételten vagy súlyosan megszegi.

14. Kártérítési felelősség kizárása

A Szolgáltató a szerződés teljesítésével összefüggésben bekövetkező károkért való kártérítési felelősségét az irányadó jogszabályok által lehetővé tett legteljesebb mértékben kizárja.

15. Szerzői jogok

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a weboldal (beleértve a fenn felsorolt weboldalakat), annak elemei és az azon keresztül közzétett vagy értékesített, szerzői műnek minősülő összes anyag a Szolgáltató tulajdonát képezi. Jelen szerződés egyetlen része sem értelmezhető úgy, hogy az alapján a Megrendelő felhasználási vagy egyéb szerzői, vagyoni jogot szerez ezen anyagok részére, vagy egészére. A Megrendelő a Szolgáltató szerzői jogainak megsértése esetére 100.000,- Ft összegű kötbér megfizetésére vállal kötelezettséget.

16. Teljességi záradék

A jelen szerződés a benne szabályozott jogviszony tekintetében a Szerződő Felek teljes megállapodását tartalmazza, és bármely esetleges korábbi szóbeli vagy írásbeli megállapodást hatálytalanít.

17. A szerződés hatálya

A szerződés határozatlan időtartamra jött létre.

18. Szerződésre irányadó jog és záró rendelkezések

A felek a jelen szerződésben nem rendezett kérdések tárgyában a Ptk. és az egyéb hatályos magyar jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit tekintik irányadónak.

A Szerződő Felek kijelentik, hogy a szerződés teljesítésének országa Magyarország.

19. Panaszkezelés

A Megrendelő Szolgáltatással kapcsolatos panaszait a Szolgáltató következő elektronikus levelezési címére küldheti: info@trehab.hu

20. Vegyes:

Jelen Általános Szerződési Feltételek folyamatosan hozzáférhetőek és szabadon letölthetőek a www.trehab.hu/aszf weboldalon.

Kelt: Budapest, 2021. február 2.