Adatvédelmi tájékoztató

[vc_row hide_bg_image_on_tablet=”” hide_bg_image_on_mobile=”” css=”.vc_custom_1527690588959{background-color: #ffffff !important;}”][vc_column icons_position=”left”][vc_empty_space height=”4em” alter_height=”none” hide_on_mobile=”” hide_on_desktop=”” hide_on_notebook=”” hide_on_tablet=””][trx_sc_content size=”none” number_position=”br” title_style=”default” link_style=”default” class=”p70″][vc_column_text]

Adatkezelési nyilatkozat

A jelen tájékoztató (“Tájékoztató”) a trehab fizioterápia (továbbiakban “trehab fizioterápia”) által kezelt, azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ (személyes adat) kezelésére vonatkozik.

A következőkben Ön tájékoztatást kap arról, hogy a trehab fizioterápia milyen személyes adatokat kezel, milyen célból és jogalapon, mennyi ideig, továbbá arról, hogy a trehab fizioterápia által kezelt személyes adatokat kik ismerhetik meg, azokhoz kik férhetnek hozzá.

Ezeken kívül a lentiekben részletes felvilágosítást talál arról is, hogy az adatkezeléssel kapcsolatban milyen jogok illetik meg Önt és azok hogyan gyakorolhatóak.

Amennyiben az adatkezeléssel vagy a jelen tájékoztatóban foglaltakkal kapcsolatban kérdése, észrevétele van, küldje el az info@trehab.hu e-mail címre.

A trehab fizioterápia a jelen adatkezelési tájékoztatót különösen új adatkezelés bevezetése, vagy már folyamatban lévő adatkezelés változása esetén módosíthatja, melyről elsősorban honlapján tájékoztatja ügyfeleit és a további érintett természetes személyeket.

 

 1. Általános tájékoztató a személyes adatok kezeléséről

 

A trehab fizioterápia a tevékenysége során tudomására jutott, valamely természetes személyre vonatkozó információt (pl.: személyazonosító adatot, elérhetőségi adatot, egészségügyi adatot stb.) azaz személyes adatot a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 EU rendeletnek (Általános adatvédelmi rendelet – GDPR), továbbá a vonatkozó magyar adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően, adatkezelőként kezeli és védi.

 

Név:

TEAM Rekreáció Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

1024 Budapest, Margit krt. 11. félemelet 1.

cégjegyzékszám: 01-09-881227

E-mail cím: info@trehab.hu

Honlap címe: https://trehab.hu

 

A személyes adatokra vonatkozó adatkezelés fogalomkörébe tartozik a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így például a rögzítés, tárolás, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, törlés, illetve a megsemmisítés is. A trehab fizioterápia a személyes adatok kezelése során megteszi a szükséges és megfelelő intézkedéseket annak érdekében, hogy megakadályozza az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést és azok jogosulatlan felhasználását. Így különösen, biztosítja létesítményei fizikai védelmét (pl.: riasztó- és kamerarendszer működtetésével), és elektronikus rendszerei illetéktelen hozzáférés elleni védelmét logikai védelmi intézkedésekkel (pl.: tűzfal, biztonságos hitelesítés alkalmazásával).

A trehab fizioterápia által kezelt személyes adatokhoz alkalmazottai és közreműködői férhetnek hozzá, a feladataik teljesítéséhez, és az Ön részére való szolgáltatásnyújtáshoz szükséges mértékben, titoktartási kötelezettségvállalás mellett. Ezen kívül a trehab fizioterápia az általa kezelt adatokat továbbíthatja harmadik személyeknek pl.: hatóságoknak, jogszabályi kötelezettségei teljesítése érdekében. Adattovábbításra sor kerülhet az Ön részére való szolgáltatásnyújtás érdekében (pl.: külső szolgáltató igénybevétele esetén) továbbá akkor is, ha a trehab fizioterápia egyes adatkezelési műveletekhez (pl.: adattárolás, rendszerezés) harmadik személyt, a nevében és utasításai szerint eljáró adatfeldolgozót vesz igénybe. A trehab fizioterápia az utóbbi adatkezelés esetén is biztosítja, hogy a személyes adatok csak olyan adatfeldolgozó részére kerüljenek továbbításra, aki megfelelő biztonsági protokollal biztosítja  az adatkezelés és az Ön személyes adatai biztonságát.

A trehab fizioterápia fenntartja a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalúan, a módosítást követő hatállyal módosítsa.  Erre való  tekintettel,  azadatkezeléssel  és  adatvédelemmel  kapcsolatos  kérdések felmerülése esetén javasolt meglátogatni a trehab fizioterápia weboldalát abból a célból, hogy az aktuálisan érvényes Tájékoztató információihoz hozzáférhessen.

 

 1. Kezelt adatok köre a trehab fizioterápiánál

 

Az alábbiakban általános tájékoztatást talál a trehab fizioterápia különböző célú adatkezeléseiről. Amennyiben személyre szabott tájékoztatást kíván kapni pl.: arról, hogy az Ön személyes adatait a trehab fizioterápia  pontosan milyen címzetteknek továbbította és mikor, akkor kérését küldje el az infor@trehab.hu e-mail címre.

Egészségügyi szolgáltatás nyújtásával, egészségügyi ellátásra irányuló szerződés teljesítésével kapcsolatos adatkezelés

 

Adatkezelés célja 

Egészségügyi szolgáltatás nyújtása, erre irányuló szerződés megkötése, módosítása és megszüntetése, a szerződéssel kapcsolatos kötelezettségek teljesítése, jogok és esetlegesen felmerülő követelések érvényesítése, igényérvényesítéssel szembeni védekezés, továbbá kapcsolattartás.

 

Adatkezelés jogalapja 

Egészségügyi ellátásra irányuló szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont)

Jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont)  trehab fizioterápia igényérvényesítésre vonatkozó jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bek. f) pont)

 

Érintett személyes adatok köre 

A trehab fizioterápia az alábbi adatokat kezeli:

– Személyazonosító adatok (pl.: név, születési idő, anyja neve),

– Elérhetőségi adatok (lakcím, postacím, telefonszám, email cím),

– egészségügyi ellátással összefüggésben keletkezett egészségügyi adatok, továbbá TAJ azonosító,

– valamely egészségbiztosítást nyújtó biztosító által csoportos egészségbiztosítás keretében biztosított személy esetében a munkahely, biztosítási csomag

– Munkakör, vallási meggyőződés és faji származás, amennyiben annak az egészségügyi szolgáltatás nyújtása szempontjából jelentősége van.

A fenti személyes adatokat részben Ön, mint érintett személy adja meg a trehab fizioterápiának az egészségügyi szolgáltatással összefüggésben, vagy a trehab fizioterápia az Ön hozzájárulásával más egészségügyi szolgáltatótól szerzi be azokat. Továbbá, foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás esetében az Ön munkáltatója, mint a trehab fizioterápia ügyfele továbbítja a trehab fizioterápia részére a foglalkozás-egészségügyi vizsgálathoz szükséges személyazonosító és elérhetőségi adatokat. Amennyiben Ön valamely egészségbiztosítást nyújtó biztosító által biztosított személy, akkor az egészségügyi szolgáltatás nyújtása érdekében az egészségbiztosító személyazonosító és elérhetőségi adatokat továbbít a trehab fizioterápia részére.

 

Mi az egészségügyi adat?

Az egészségügyi adatok körébe tartozik minden olyan adat, amely egy természetes személy testi, pszichikai állapotára vonatkozik, továbbá minden olyan adat, amely az egészségi állapotára vonatkozóan az általa igénybevett egészségügyi szolgáltatással összefüggésben keletkezett.

 

Adatkezelés időtartama; törlés 

A trehab fizioterápia az egészségügyi és a hozzájuk kapcsolódó személyes adatok kezeléséről és védelméről szóló 1997. évi XLVII. törvény alapján az egészségügyi dokumentáció részét képező, az egészségügyi szolgáltatással kapcsolatos valamennyi egészségügyi és személyazonosító adatot az adatfelvételtől számított 30 évig, a zárójelentést 50 évig kezeli, megőrzi. A képalkotó diagnosztikai eljárással készült felvételt annak készítésétől számított 10 évig kezeli, őrzi. E határidők elteltével a személyes adatokat tartalmazó egészségügyi dokumentációtörlésre, megsemmisítésre kerül.

 

Címzettek osztályai, adattovábbítás 

A trehab fizioterápia a személyes adatokat az alábbi címzettek részére továbbítja:

– az egészségügyi szolgáltatás, ellátás nyújtása, szerződés teljesítése céljából, ahhoz szükséges adatokat, egészségügyi szolgáltató partnerei részére (pl.: laborvizsgálatok elvégzése, sürgősségi ellátás, egyes különleges ellátások érdekében);

– jogszabályban meghatározott hatóságok részére, bejelentési kötelezettség teljesítése érdekében (pl.: EESZT afatszolgáltatási kötelezettség teljesítésére a HEALZZ2 rendszeren keresztül)

– törvényben meghatározott hatóságok, bíróságok részére, azok hivatalos megkeresésére, felhívására, jogszabály alapján;

– dokumentumarchiválási, irattárolási szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozója részére, adatfeldolgozási szerződés alapján;

– szerverszolgáltatást nyújtó adatfeldolgozója részére, adatfeldolgozási szerződés alapján;
– küldemények kézbesítését végző társaságok, mint adatfeldolgozók részére a kézbesítéshez szükséges adatokat (név és cím), adatfeldolgozási szerződés alapján.

 

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye 

Az adatszolgáltatás az egészségügyi szolgáltatás nyújtásához, a szerződés teljesítéséhez szükséges, ezért az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem, vagy nem megfelelően nyújtható szolgáltatás.

 

 

Panaszokkal kapcsolatos adatkezelés

 

Adatkezelés célja 

Panaszügyintézés, panasszal érintett eset körülményeinek kivizsgálása és a panasz kezelése.

 

Adatkezelés jogalapja

Szerződés teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. b) pont);

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvényben foglalt, panaszkezelésre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése (GDPR 6. cikk (1) bek. c) pont);

Az Ön, mint érintett személy hozzájárulása, amelyet a panasz benyújtásával ad meg a trehab fizioterápia részére, különösen abban az esetben, amikor nem Ön vette igénybe az egészségügyi szolgáltatást, hanem például hozzátartozója, de a panaszt Ön nyújtja be (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 

Érintett személyes adatok köre

Panasz benyújtójának panaszban megadott személyazonosító adatai (jellemzően: név, e-mail cím, lakcím), továbbá a panaszban foglalt személyes, adott esetben egészségügyi adatok.

Adatkezelés időtartama; törlés

Az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 29 § (4) alapján az adatkezelés időtartama a panaszügy lezárásától számított 5 év, amelynek elteltével az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek.

 

Címzettek kategóriái, adattovábbítás

A trehab fizioterápia a panaszokkal kapcsolatos személyes, adott esetben egészségügyi adatokat az alábbi címzettek részére továbbítja:

– az egészségügyi szolgáltató partnerek részére, a panasszal érintett  egészségügyi szolgáltatás körülményeinek kivizsgálása céljából;

– törvényben meghatározott hatóságok, bíróságok részére, azok hivatalos megkeresésére, felhívására, jogszabály alapján;

– dokumentumarchiválási, irattárolási szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozója részére adatfeldolgozási szerződés alapján;

– küldemények kézbesítését végző társaságok, mint adatfeldolgozók részére a kézbesítéshez szükséges adatokat (név és cím), adatfeldolgozási szerződés alapján.

– valamely egészségbiztosítást nyújtó biztosító által biztosított személy esetében a biztosító vagy a munkáltató részére, amennyiben a panasz valamelyikükön keresztül érkezett és az érintett személy a panaszkezeléssel kapcsolatban hozzájárult a személyes adatok biztosító, vagy munkáltatója részére való továbbításához.

 

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye

A panaszhoz kapcsolódó valamennyi releváns adat szükséges a panasz kezeléséhez, a körülmények kivizsgáláshoz. Az adatszolgáltatás elmaradása, vagy hiányos volta esetén a panasz nem, vagy nem megfelelően kezelhető.

 

Telefonbeszélgetések rögzítése

 

Adatkezelés célja 

A telefonbeszélgetések rögzítésének általános célja annak bizonyítása, hogy a beszélgetés során mi hangzott el. Telefonon tett panaszok esetében a cél a panasz pontos felvétele, rögzítése. Továbbá, cél a szolgáltatásnyújtás, telefonos megkeresésekre való megfelelő válaszadás és a trehab fizioterápia szolgáltatásai minőségének folyamatos fejlesztése.

 

Adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az Ön, mint érintett hozzájárulása, amelyet a rögzítésre való figyelemfelhívást követően a hívás folytatásával ad meg (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Továbbá jogalap a trehab fizioterápia minőségbiztosításra és igényérvényesítésre vonatkozó jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

 

Érintett személyes adatok köre 

Az érintett személy hangja és a +36 20 232 9624 számra kezdeményezett és azon folytatott telefonbeszélgetés során elhangzott személyes adatok, a hívás időpontja, tartama és a hívószám.

 

Adatkezelés időtartama; törlés 

Az adatkezelés időtartama az elévülési időnek felel meg (igényérvényesítési határidő – 5 év a hívás végétől számítottan, panaszügyek esetében a panaszügy lezárásától számítottan), amelynek elteltével az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek.

 

Címzettek kategóriái, adattovábbítás 

A trehab fizioterápia a telefonbeszélgetés során megadott személyes adatokat az alábbi címzettek részére továbbítja: – törvényben meghatározott hatóságok, bíróságok részére, azok hivatalos megkeresésére, felhívására, jogszabály alapján.

 

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye 

Telefonon megtett panasz esetében adatszolgáltatás elmaradása, vagy hiányos volta esetén a panasz nem, vagy nem megfelelően kezelhető. Egyéb esetekben személyes adatok megadása nélkül az érintett személy kérelme nem teljesíthető, személyét érintő kérdésére válasz nem adható.

 

Egyéb megkeresésekkel, ügyfél-elégedettségi kérdőívvel, továbbá kapcsolattartással összefüggő adatkezelés

 

Adatkezelés célja 

Az adatkezelés célja a kapcsolattartás, adott esetben a trehab fizioterápiával kötött szerződés teljesítése, szolgáltatás nyújtása, szolgáltatás minőségével kapcsolatos visszajelzés gyűjtése, kiértékelése és ezen keresztül a szolgáltatás színvonalának emelése. Egyéb esetekben a bejelentésekre, megkeresésekre, kérdésekre való válaszadás.

 

Adatkezelés jogalapja 

A trehab fizioterápia szerződéses partnerei által a szerződésben kapcsolattartóként megjelölt személyek esetében az adatkezelés jogalapja a trehab fizioterápia és a szerződéses partnerének a szerződés teljesítéséhez fűződő jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

Egyéb bejelentések, megkeresések, kérdések illetve ügyfélelégedettségi kérdőív kitöltése esetén az Ön, mint érintett személy hozzájárulása, amelyet a megkeresés elküldésével, kérdőív kitöltésével és aláírásával ad meg a trehab fizioterápia részére (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

 

Érintett személyes adatok köre 

A kapcsolattartóként szerződésben megjelölt személy, továbbá a bejelentéssel, megkereséssel és kérdéssel a trehab fizioterápiához (közvetlenül, vagy a trehab fizioterápia adatfeldolgozója által szerkesztett, a WEBOLDAL felületen keresztül forduló személy:

– neve,

– (munkahelyi) telefonszáma,

– (munkahelyi) e-mail címe,

–  megkeresésben, bejelentésben, ügyfél-elégedettségi kérdőívben foglalt további személyes adatok

 

Adatkezelés törlés időtartama; 

Szerződéses kapcsolattartó személyes adatai tekintetében az adott szerződés fennállta alatt és annak megszűnését követően az elévülési idő (igényérvényesítési határidő – 5 év) elteltéig tart az adatkezelés. Egyéb esetekben az adatkezelés időtartama a megkeresés beérkezését követő 5 év (elévülési idő), amelynek elteltével az adatok törlésre, megsemmisítésre kerülnek.

 

Címzettek kategóriái, adattovábbítás 

A trehab fizioterápia a személyes adatokat az alábbi címzettek részére továbbíthatja:

– törvényben meghatározott hatóságok, bíróságok részére, azok hivatalos megkeresésére, felhívására, jogszabály alapján;

– dokumentumarchiválási, irattárolási szolgáltatást nyújtó adatfeldolgozója részére, adatfeldolgozási szerződés alapján.

A trehab fizioterápia által működtetett honlapokon megadott adatokhoz az adott weboldal készítője, szerkesztője, mint a trehab fizioterápia adatfeldolgozója is hozzáférhet.

 

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye 

Kapcsolattartói adatok hiányában a kapcsolattartás ellehetetlenül.

 

Álláshirdetésre jelentkezők adatainak kezelése és toborzási adatbázissal kapcsolatos adatkezelés 

 

Adatkezelés célja 

Álláshelyek betöltése, saját toborzási adatbázis összeállítása.

 

Adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja az Ön, mint pályázó hozzájárulása, amelyet a pályázata benyújtásával ad meg a trehab fizioterápia részére (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).  Egyéb esetekben a jogalap a trehab fizioterápia álláshelyek betöltésére vonatkozó jogos érdeke (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

 

Érintett személyes adatok köre 

Pályázók esetében közvetlenül a pályázótól, vagy valamely állásportálon keresztül kapott adatok:

– név;

– elérhetőségi adatok (telefonszám, e-mail cím);

– minden olyan személyes adat, amelyet a pályázó önéletrajzában, pályázatával összefüggésben közöl.

trehab fizioterápia toborzási adatbázisában szereplők esetén:

– név;

– továbbá olyan személyes adatok, amelyeket az érintett személy közösségi oldalakon, állásportálokon magáról közzétesz (pl.: végzettségre, szakmai gyakorlatra vonatkozó adatok).

 

Adatkezelés törlés időtartama; 

Eredménytelen pályázat esetében a pályázat benyújtását, továbbá toborzási adatbázisban szereplő személyek esetében az adatoknak a trehab fizioterápia saját toborzási adatbázisába való felvételét követő 2 év. Az adatok ezt követően törlésre, megsemmisítésre kerülnek.

 

Címzettek kategóriái, adattovábbítás 

A trehab fizioterápia a pályázók személyes adatait csak a trehab fizioterápia vezetői részére továbbíthatja.

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye 

Pályázók esetében a hiányos adatszolgáltatás nem teszi lehetővé a pályázat eredményes elbírálását.

 

 

Hírlevélszolgáltatás, direkt marketing tárgyú megkeresések

 

Adatkezelés célja 

Közvetlen üzletszerzés, a trehab fizioterápia szolgáltatásainak népszerűsítése, szolgáltatásai igénybevételének elősegítése.

 

Adatkezelés jogalapja

Az Ön, mint érintett személy hozzájárulása, továbbá a trehab fizioterápia közvetlen üzletszerzésre vonatkozó jogos érdeke.

 

Érintett személyes adatok köre 

Az Ön, mint érintett személy által megadott alábbi adatok:

– név,
– e-mail cím.
– IP cím
– Feliratkozás időpontja

 

Adatkezelés időtartama; törlés 

A trehab fizioterápia a személyes adatokat az adatkezelés elleni tiltakozásig, ill. a hozzájárulás visszavonásáig kezeli.

 

Címzettek osztályai, adattovábbítás 

A trehab fizioterápia a személyes adatokat kizárólag törvényben meghatározott hatóságok, bíróságok részére, azok hivatalos megkeresésére, felhívására, jogszabály alapján továbbítja.

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye 

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem nyújtható hírlevélszolgáltatás.

 

Elektronikai vagyonvédelmi rendszer működtetésével kapcsolatos adatkezelés

 

Adatkezelés célja

A trehab fizioterápia vagyonvédelmi célból a trehab fizioterápia (1024 Budapest, Margit krt. 11. félemelet 1.) területén, az ügyfélváró helyiségekben és a közlekedőkben kamerarendszert üzemeltet, működtet. A vizsgáló és rendelő helyiségekben, kórtermekben kamerák nem kerültek elhelyezésre.

 

Adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés jogalapja az érintett személy hozzájárulása, amelyet a kamerával megfigyelt helyiségekbe való belépéssel ad meg, továbbá a trehab fizioterápia vagyonvédelemhez fűződő jogos érdeke.

 

Érintett személyes adatok köre

E körben a trehab fizioterápia által kezelt személyes adat az érintettről készült képfelvétel, az érintett személy felvételen látható magatartása, továbbá a felvétel készítésének ideje.

 

Adatkezelés időtartama; törlés

A felvételeket a trehab fizioterápia a személy-és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény alapján hatósági, bírósági felhasználás hiányában a rögzítéstől számított 14 munkanap elteltével törli.

 

Címzettek kategóriái, adattovábbítás

A trehab fizioterápia a kamerafelvételeket kizárólag törvényben meghatározott hatóságok, bíróságok részére továbbítja, azok hivatalos megkeresésére, felhívására, jogszabály alapján.

 

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye

Az adatszolgáltatás elmaradása esetén nem nyújtható szolgáltatás azon egészségügyi szolgáltató helyeken, ahol kamerák kerültek elhelyezésre.

 

A felvételeket a trehab fizioterápia kizárólag lezárt helyiségben lévő saját szerverein tárolja, fokozott adatbiztonsági intézkedések mellett. A felvételekhez illetéktelen személyek nem férhetnek hozzá, csak a trehab fizioterápia arra jogosult alkalmazottai, közreműködői, és vagyonvédelmi feladatokat ellátó adatfeldolgozói (adatfeldolgozási szerződés alapján), feladataik ellátásához szükséges mértékben. Ön, mint érintett személy kérheti, hogy a trehab fizioterápia ne semmisítse meg a felvételeket, bíróság, vagy hatóság megkereséséig, de legfeljebb 30 napig, amennyiben az az Ön joga vagy jogos érdeke érvényesítéséhez szükséges (pl.: esetleges bűncselekmény körülményeinek feltárása érdekében). Ön, mint érintett csak olyan felvételről kérhet másolatot, amelyen más személy nem szerepel, vagy nem felismerhető.

 

Közösségi oldalakon létrehozott profilokkal kapcsolatos adatkezelés

 

Adatkezelés célja 

trehab fizioterápia közösségi profiljainak (Facebook) működtetése, moderálása, trehab fizioterápia szolgáltatásainak ismertetése, látogatottsági adatok elemzésén keresztül a trehab fizioterápia szolgáltatásainak folyamatos fejlesztése.

 

Adatkezelés jogalapja 

Az adatkezelés jogalapja egyrészt az Ön, mint érintett személy hozzájárulása, amelyet pl.: az oldalra való belépésével, vélemény, vagy a trehab fizioterápia bejegyzéseihez fűzött hozzászólás írásával ad meg (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont)

Másrészt a trehab fizioterápia közösségi profiljának megfelelő működtetéséhez, moderálásához fűződő jogos érdeke (pl.: sértő hozzászólások törlésére vonatkozóan; GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont).

 

Érintett személyes adatok köre 

Név, és minden olyan személyes adat, amelyet az érintett személy a közösségi oldalon és a trehab fizioterápia közösségi profiljával kapcsolatban magáról közzétesz, hozzászólásában leír.

 

Adatkezelés időtartama; törlés 

Az oldalra való belépéstől, hozzászólás írásától számított legkésőbb 5 év (általános elévülési idő) elteltével a személyes adatok (ideértve a hozzászólásokat is) törlésre kerülnek.

 

Címzettek kategóriái, adattovábbítás 

A trehab fizioterápia a közösségi oldalakon létrehozott profiloldalainak működtetésével kapcsolatban tudomására jutott adatokat nem továbbítja senkinek sem.

 

Adatszolgáltatás elmaradásának következménye 

Az adatszolgáltatás elmaradása nem jár következménnyel.

 

 

 1. Tájékoztatás a cookie-król, sütikről

 

Mik azok a cookie-k, sütik?

A cookie (süti) egy kisméretű adatfájl, adategyüttes, amely egy weboldal meglátogatása, böngészése során kerül az Ön eszközére (számítógépére, telefonjára, táblagépére).

A sütik sokféle célt szolgálhatnak. Leggyakrabban a felhasználói élmény növelése, továbbá célzott reklámok elhelyezése érdekében gyűjtenek adatokat a meglátogatott weboldal használatáról, látogatottságáról.

A cookie-k nem alkalmasak egy weboldal látogatójának személy szerinti azonosítására, kizárólag a látogató eszközének (számítógépének, telefonjának, táblagépének) felismerésére. Nem alkalmasak programok vagy vírusok futtatására sem.

A cookie (süti) tájékoztatónkat pedig ide kattintva találja.

 

Milyen célból és milyen sütiket használ a trehab fizioterápia által működtetett honlap?

A trehab fizioterápia az alábbi, általa működtetett honlapon alkalmaz sütiket:

Weboldal megnevezése, címe (aldomaineket beleértve): WEBOLDAL

A trehab fizioterápia  a fenti weblapok vonatkozásában az alábbi, harmadik féltől származó külső sütiket alkalmazza, azaz olyan cookie-kat, amelyeket nem a trehab fizioterápia, hanem egy külső szolgáltató hozott létre.

Cookie Süti funkciója és a süti által gyűjtött adatok 
Google Adwords cookie-k Ezek a sütik a trehab fizioterápia weblapjain való látogatásokról gyűjtenek adatokat (pl.: meglátogatott aloldalak). Remarketing célúak, azaz lehetővé teszik, hogy az Ön számára, a trehab fizioterápia honlapjain való látogatásai alapján, más weblapokon célzott trehab fizioterápia hirdetések jelenjenek meg.
Google Analytics cookie-k Ezek a sütik a honlapok használatáról, látogatottságáról való elemzések készítése érdekében, a trehab fizioterápia honlapjain való látogatásokról statisztikai adatokat gyűjtenek (pl.: megtekintett aloldalak, látogatók száma, hozzávetőleges földrajzi helyzetük stb.). A trehab fizioterápia a Google Analytics szolgáltatáson keresztül, a weboldalai forgalmáról és használatáról kapott statisztikai adatokat a honlapjai fejlesztésére használja fel.
Facebook cookie-k Ezek a sütik szintén a trehab fizioterápia honlapok használatáról gyűjtenek adatokat (pl.: megtekintett aloldalak), annak érdekében, hogy a Facebook felületén az Ön számára célzott trehab fizioterápia hirdetések jelenjenek meg.

 

A fenti sütikről további információkat az alábbi weboldalakon talál: https://policies.google.com/technologies/types

https://developers.google.com/analytics/devguides/collection/analyticsjs/cookie-usage https://www.facebook.com/help/cookies/

 

Mennyi ideig tárolódnak a sütik és hogyan törölhetők?

A fenti sütik a trehab fizioterápia weblapjainak látogatása során adott engedélyével, azaz az Ön hozzájárulásával kerülnek elhelyezésre a böngészésre használt eszközén. Élettartamuk változó, de legkésőbb az elhelyezésüket követő 2 év elteltével önműködően törlésre kerülnek. Ugyanakkor Ön a sütiket bármikor törölheti, illetve beállíthatja böngészőjét úgy, hogy a sütik alkalmazását tiltsa. Az alábbi linkeken tájékozódhat a cookie-k törléséről, illetve tiltásáról a leggyakrabban használt böngészők esetében:

Google Chrome
Firefox
Microsoft Internet Explorer

A cookie-k alkalmazásának tiltása esetén azonban előfordulhat, hogy a trehab fizioterápia weboldalak a tervezettől eltérően, nem optimálisan fognak működni az Ön böngészőjében.

 

 1. Milyen jogok gyakorolhatóak a személyes adatok kezelésével kapcsolatban?

 

Önnek joga van:

– a tájékoztatáshoz, személyes adataihoz való hozzáféréshez, másolat igényléséhez

– személyes adatai helyesbítéséhez,

– adatkezeléshez adott hozzájárulásának visszavonásához, személyes adatai törléséhez, azaz az ’elfeledtetéshez’,

– az adatkezelés elleni tiltakozáshoz,

– az adatkezelés korlátozásához,

– az adathordozhatósághoz,

 

 1. Tájékoztatáshoz való jog

A 2. pontban részletezett információkon túlmenően az 1. pontban megadott elérhetőségeken Önre vonatkozó konkrét tájékoztatást kérhet a trehab fizioterápiától arról, hogy kezeli-e személyes adatát, ha igen, akkor milyen adatát, milyen célból és jogalapon, mennyi ideig, továbbá felvilágosítást kérhet arról, hogy hogyan jutott el a trehab fizioterápiához a személyes adata, azt továbbította-e, vagy ahhoz hozzáférést biztosított-e harmadik személynek, ha igen kinek, mikor, milyen célból, valamint az adatkezeléssel kapcsolatos konkrét jogairól is felvilágosítást kérhet. A tájékoztatást a trehab fizioterápia díjmentesen nyújtja, de egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó kérelem esetén a vonatkozó jogszabályban biztosított lehetőséggel élve – a trehab fizioterápia (az adminisztratív költségekre figyelemmel, arányos) ésszerű mértékű díjat számíthat fel, vagy nem teljesíti a tájékoztatásra vonatkozó kérelmét.

Kérheti a kezelt személyes adatairól készült másolat kiadását, elektronikus vagy más (különösen papír) formátumban, melynek ellenértékeként – a vonatkozó jogszabályban biztosított lehetőséggel élve – a trehab fizioterápia (az adminisztratív költségekre figyelemmel, arányos) ésszerű mértékű díjat számíthat fel.

A tájékoztatásra vonatkozó kérelmét a trehab fizioterápia mások jogainak (különösen az üzleti titok és a szellemi alkotások védelméhez való jog) tiszteletben tartásával teljesíti.

 

 1. Helyesbítéshez való jog

Amennyiben tudomására jut, hogy a trehab fizioterápia által kezelt, rendszereiben tárolt valamely személyes adata (így különösen pl.: kapcsolattartásra szolgáló adata, e-mail címe, telefonszáma) helytelen (pl.: elírás folytán), vagy hiányos, akkor az 1. pontban megadott elérhetőségekre küldött kérelmére a trehab fizioterápia rendszereiben a hiányos személyes adatait kiegészíti, a helytelen személyes adatait helyesbíti. Továbbá, a trehab fizioterápia a helyesbítésről tájékoztatja azokat a harmadik személyeket is, akiknek részére az Ön személyes adatait továbbította, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 

 1. Adatkezeléshez adott hozzájárulás visszavonása; törléshez, elfeledtetéshez’ való jog

Az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor jogosult visszavonni, amely ugyanakkor nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét.

Ha Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja és

– az adatkezelésnek más jogalapja nincs, vagy

– ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy

– az adatkezelés jogellenes, vagy

az adatokat jogszabály alapján törölni szükséges, akkor az 1. pontban megadott elérhetőségekre küldött kérelmére a trehab fizioterápia a személyes adatait és azok másolatait rendszereiből véglegesen törli, ill. megsemmisíti azokat. Továbbá, trehab fizioterápia a törlésről tájékoztatja azokat a harmadik személyeket is, akiknek részére az Ön személyes adatait továbbította, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

 

 1. Tiltakozáshoz való jog

Amennyiben az adatkezelés a trehab fizioterápia vagy egy harmadik fél jogos érdekén alapul, Önnek joga van tiltakozni az adatkezelés ellen az 1. pontban megadott elérhetőségeken, mely esetben az Ön személyes adatait a továbbiakban a trehab fizioterápia nem kezeli, kivéve, ha az adatkezelést kényszerítő erejű, jogos ok indokolja.

 

 1. Adatkezelés korlátozása

Az 1. pontban megadott elérhetőségeken kérheti az Ön személyes adataira vonatkozó adatkezelés korlátozását, amely esetben a trehab fizioterápia a személyes adatait csupán tárolhatja, anélkül, hogy azokat felhasználná, vagy azokon további adatkezelési műveletet (pl.: továbbítást, törlést) végezne; utóbbiakra a korlátozás alatt csak akkor kerülhet sor, ha Ön azokhoz hozzájárul, vagy azok jogi igény előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, védelméhez, illetve harmadik személy jogainak, az Unió, vagy valamely uniós tagállam fontos közérdekének védelméhez szükségesek. Továbbá, a korlátozásról a trehab fizioterápia tájékoztatja azokat a harmadik személyeket is, akiknek részére az Ön személyes adatait továbbította, kivéve, ha ez lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel.

Az adatkezelés korlátozását akkor kérheti,

– ha úgy véli, hogy az adatai pontatlanok és nem szeretné, ha azokat a trehab fizioterápia felhasználná mindaddig, amíg helyesbítésre nem kerülnek, illetve

–  ha véleménye szerint az adatkezelés jogellenes, vagy

– a trehab fizioterápia általi adatkezelés célja megszűnt, de nem szeretné, hogy az adatai törlésre kerüljenek, mert azokra pl.: jogi igényének előterjesztéséhez, védelméhez, érvényesítéséhez szüksége van.

Kérheti a korlátozást a trehab fizioterápia vagy harmadik személy jogos érdekén alapuló adatkezelés elleni tiltakozással egyidejűleg is, mely esetben a korlátozás legfeljebb a tiltakozás iránti kérelem elbírálásáig tart.

 

 1. Adathordozhatóság

Ha az adatkezelés az Ön hozzájárulásán alapul, vagy az Önnel kötött szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy automatizált módon történik, akkor az 1. pontban megadott elérhetőségeken kérheti kizárólag az Ön által a trehab fizioterápia rendelkezésére bocsátott, Önre vonatkozó személyes adatok tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban való továbbítását a saját, vagy Ön által megjelölt más adatkezelő számára, egészségügyi adatok esetében orvosi titoktartás alóli felmentés mellett. A kérelmét a trehab fizioterápia mások jogainak (különösen az üzleti titok és a szellemi alkotások védelméhez való jog) tiszteletben tartásával teljesíti.

 

 1. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok gyakorlása

 

A fentiekben részletezett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak gyakorlására irányuló kérelmét, megkeresését az 1. pontban meghatározott elérhetőségeken nyújthatja be. Kérjük, hogy a kérelmében adja meg legalább két személyes adatát, amellyel a trehab fizioterápia be tudja azonosítani Önt (pl.: név és telefonszám, név és e-mail cím). Kérelmét, észrevételét szóban is megteheti az 1. pontban megjelölt telefonszámon, azonban a trehab fizioterápia minden esetben írásban (elsősorban az Ön által választott formában, ennek hiányában a trehab fizioterápia saját döntése szerint elektronikusan e-mail-en keresztül, vagy papír alapon, postai úton) ad választ, felvilágosítást.  Kérjük, hogy az írásban (e-mail-en vagy papír alapon benyújtott) kérelmében jelölje meg, hogy milyen formában szeretne választ kapni (pl.: elektronikusan e-mail-en keresztül, vagy papír alapon, postai úton), ellenkező esetben a választ a trehab fizioterápia a kérelmének megfelelő formában továbbítja Önnek. A trehab fizioterápia az adatkezeléssel kapcsolatos kérelmére, megkeresésére érdemi választ a beérkezéstől számított 30 napon belül, kivételesen (pl.: a kérelem összetettségére tekintettel) 60 napon belül ad. Utóbbi esetben külön tájékoztatja a válaszadási határidő meghosszabbításáról és annak okairól, a kérelem beérkezésétől számított 1 hónapon belül.

 

Még nem vagyok nagykorú. Hogyan járjak el?

Ha még nem töltötte be a 16. életévét, akkor a törvényes képviselője, azaz leggyakrabban a szülői felügyeletet gyakorló szülő hozzájárulásával érvényesítheti a fentiekben részletezett jogokat. Ha a 16. életévét betöltötte, de a 18-at még nem, akkor önállóan adhat adatkezeléshez való hozzájárulást, viszont a fentiekben részletezett jogokat csak a törvényes képviselő, azaz leggyakrabban a szülői felügyeletet gyakorló szülő hozzájárulásával gyakorolhatja.

 

Elhunyt hozzátartozó személyes adataival kapcsolatban milyen jogok gyakorolhatóak?

Az érintett személy halálát követő 5 évig az általa még életében közokiratban vagy teljes bizonyító erejű magánokiratban erre meghatalmazott személy jogosult gyakorolni az érintett személy személyes adataival kapcsolatban a tájékoztatáshoz, helyesbítéshez, törléshez, tiltakozáshoz és az adatkezelés korlátozásához való jogot. Amennyiben az érintett személy életében senkit nem hatalmazott meg, akkor a halálát követő 5 évig a közeli hozzátartozója (a házastárs, az egyeneságbeli rokon, az örökbefogadott, a mostoha- és a nevelt gyermek, az örökbefogadó-, a mostoha- és a nevelőszülő és a testvér, mint közeli hozzátartozók közül az, aki elsőként lép fel) jogosult a helyesbítéshez és a tiltakozáshoz való jogot gyakorolni, továbbá abban az esetben, ha az adatkezelés már az érintett személy életében is jogellenes volt, vagy az adatkezelés célja az érintett halálával megszűnt, akkor a törléshez való és az adatkezelés korlátozásához való jogot is gyakorolhatja. A trehab fizioterápia az elhunyt személy személyes adataival kapcsolatban az arra jogosulttól érkező megkeresésre, kérelemre a beérkezéstől számított 25 napon belül ad választ.

 

 1. Jogorvoslati lehetőségek  – Adatvédelmi tisztviselő, felügyeleti szerv, bíróság

 

Az adatkezeléshez és a fentiekben részletezett jogok gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben, továbbá a trehab fizioterápia adatkezelési kérelmekre, megkeresésekre adott válaszára vonatkozóan a trehab fizioterápia alábbi elérhetőségein fordulhat ügyintézőnkhoz:

E-mail cím:  info@trehab.hu

Levelezési cím: 1024 Budapest, Margit krt. 11. félem 1.

 

A trehab fizioterápia általi adatkezeléssel kapcsolatban panasszal fordulhat az adatvédelmi felügyeleti hatósághoz, azaz a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, az alábbi elérhetőségeken:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Levelezési cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefonszám: +36 (1) 391-1400
Honlap elérhetősége: http://naih.hu

Fentieken túlmenően adatkezeléssel kapcsolatos jogainak, igényeinek érvényesítése érdekében bírósághoz is fordulhat. A peres eljárást a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

A  személyes  adat  rendelkezésre  bocsátásával  Ön  megerősíti,  hogy  a  Tájékoztatónak  az  adat rendelkezésre bocsátásának időpontjában hatályos változatát megismerte és kifejezetten elfogadja. Az  egyes külön  szolgáltatások  igénybevétele  során további specifikus adatvédelmi  feltételek  is alkalmazandók,  melyekről  Ön  az  adott  szolgáltatás  igénybevétele  előtt  kaphat  tájékoztatást, beleértve a betegfelvétel és az egészségügyi ellátás egyes lépései során történő adatfelvételt és az ahhoz kapcsolódó tájékoztatást is.

 

 1. Adatfeldolgozók

 

A Társaság üzleti tevékenységének elősegítésére, valamint a Weboldal folyamatos és megfelelő működőképességének biztosítása érdekében, az Adatkezelő által hírlevél küldéshez használt szoftver információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása érdekében, a szoftver biztonságos működtetésének szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján adatfeldolgozót vehet igénybe.

A trehab fizioterápia adatfeldolgozóinak köre:

Gyógytornász kollégáink

Recepciós munkatársaink

Czakó Márton ügyvezető

TEAM Rekreáció Kft. munkatársai

 

 

 1. Telefonos hangrögzítésnél meghallgatható adatvédelmi tájékoztató

 

“Tájékoztatjuk, hogy a beszélgetést a trehab fizioterápia minőségbiztosítási és adatvédelmi okokból rögzíti. A részletes adatkezelési és adatvédelmi tájékoztatót meghallgathatja a xXx.gomb megnyomásával vagy elolvashatja honlapunkon található szabályzatunkban.”

 

A telefonos hangrögzítés részletes adatvédelmi tájékoztatója:

A fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (3)-(4) bekezdése alapján a trehab fizioterápia  (továbbaikban: “Társaság”) folytatott beszélgetése rögzítésre kerül.

 

Adatkezelés célja:

panaszok rögzítése, kivizsgálása, elbírálása

 

Kezelt adatok köre:

az ügyfél által megadott adatok (név, lakcím/levelezési cím, telefonszám, email cím, egyéb, az ügyfél által önként  megadott  a bejelentésben szereplő adatok), egyedi azonosítószám, az ügyfélszolgálati call center-en (telefonközpont) keresztül fogadott és indított hívások hanganyaga  (ügyfél, ügyfélnek nem minősülő érintett és az ügyfélszolgálati munkatárs hangja)

adatkezelés jogalapja:

a GDPR 6.cikk (1) a) szerinti érintett önkéntes hozzájárulása (melyet a telefonbeszélgetés elején elérhető rövidített tájékoztató meghallgatását követően a hívás folytatásával ad meg) ügyfélpanasz elintézése a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (“”) 17/A. § (2)-(6) szerint

adattárolás határideje:

A hozzájárulás visszavonása hiányában az adott hangfelvételt és a kapcsolódó személyes adatokat a Társaság 5 évig őrzi meg (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) szerint), a Társaság esetleges polgári jogi igényeinek érvényesítésére, valamint az érintettek esetleges polgári jogi igényeivel szembeni védekezésre tekintettel.

A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni [Fgytv. 17/A. § (7)]

Önnek, mint ügyfélnek az alábbi jogai vannak az adatkezeléssel kapcsolatosan:

 

Tájékoztatáshoz való jog

A GDPR 15. cikk (1) bekezdésének megfelelően, Ön tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve -a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével -törlését az adatfelvételnél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Ebben az esetben Társaságunk az Ön által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja az alábbi információkat:
– milyen személyes adatokat kezel Önről;
– milyen adatkezelés célokból;
– az adatkezelés időtartama;
– Önt adatkezeléssel összefüggésben megillető jogokról;
– a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (“Adatvédelmi Hatóság”) címzett panasz benyújtásának jogáról.

 

Másolat kéréséhez való jog

A GDPR 15. cikk (3)-(4) bekezdése alapján Ön másolatot kérhet a Társaság által kezelt személyes adatokról. Ebben az esetben a Társaság az Ön által megjelölt elérhetőségére (e-mail cím, levelezési cím) továbbítja azokat a személyes adatokat, amelyeket Önről a Társaság kezel. A Társaság a Fogyasztóvédelmi törvény előírását alkalmazva az Ön kérésére, 30 napon belül díjmentesen biztosítja ügyfélszolgálatán a hangfelvétel meghallgatását, illetve hangfelvételenként évente egy alkalommal a hangfelvételről másolatot biztosít. Amennyiben Ön kéri, a Társaság a hangfelvételről készült másolatot elektronikus úton bocsátja rendelkezésére. Ön ezen jogait együttesen és külön-külön is gyakorolhatja. A hangfelvétel kiadásának mindössze az a feltétele, hogy a Társaság az Ön azonosítását elvégezhesse. A Társaság Önt a hangfelvétel készítésével, megőrzésével és rendelkezésre bocsátásával kapcsolatos kötelezettségéről, továbbá az egyedi azonosítószámról a telefonos ügyintézés kezdetekor tájékoztatni köteles.

 

Helyesbítéshez való jog

A GDPR 16. cikke alapján, kérelmére az Ön kérésének megfelelően módosítjuk,   pontosítjuk a személyes adatát.

 

Törléshez való jog

Ön kérheti, hogy töröljük személyes adatát, amennyiben annak jelen tájékoztató szerinti adatkezelési célja megvalósult, vagy amennyiben az adatkezelés jogszerűtlenül történt.

Korlátozáshoz való jog

Ön kérheti az adatkezelés korlátozását az alábbi esetekben:
– ha vitatja a személyes adatok pontosságát, akkor addig korlátozzuk az adatkezelést, amíg a Társaság ellenőrizi a személyes adatok pontosságát;
– az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;
– a Társaságnak már nincs szüksége a személyes adatokra, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
Az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmében esetében azt is meg kell jelölni, hogy melyik okból kéri a korlátozást. A Társaság az adatkezelés korlátozására irányuló kérelmét úgy teljesíti, hogy a személyes adatokat minden más személyes adattól elkülönítetten tárolja. Így például elektronikus adatállományok esetében külső adathordozóra kimenti, a papír alapú iratokat pedig külön mappában tárolja.

 

A joggyakorlás közös szabályai

A Társaság a kérelmét legfeljebb egy hónapon belül teljesíti, amely legfeljebb két hónappal meghosszabbítható.

A kérelem megtagadása esetén a Társaság a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja Önt a megtagadás indokairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be az Adatvédelmi Hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

A Társaság fenntartja magának azt a jogot, hogy ha megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó személy kilétét illetően, akkor az érintett személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérje. Ilyen esetnek tekinthető különösen az, ha az érintett a másolat kéréséhez való jogával él, amely esetben indokolt, hogy a Társaság meggyőződjön arról, hogy a kérelem a jogosult személytől származik.

 

Jogérvényesítési lehetőségek 

Amennyiben az Ön megítélése szerint a Társaság adatkezelése nem felel meg a jogszabályi követelményeknek, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál eljárását kezdeményezheti.

posta cím: 1530  Budapest, Pf.: 5.
cím: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL: http://naih.hu

 

Emellett Önnek joga van a Társaság adatkezelésével szemben bírósághoz fordulni. A pert – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

Budapest, 2021. február 2. napján

trehab fizioterápia[/vc_column_text][/trx_sc_content][vc_empty_space height=”4em” alter_height=”none” hide_on_mobile=”” hide_on_desktop=”” hide_on_notebook=”” hide_on_tablet=””][/vc_column][/vc_row]